Vilkår og betingelser

Vilkår for bruk

Sist endret: 18/02/2022

Disse vilkårene for bruk (“Vilkår for bruk”) er en bindende juridisk avtale mellom deg (“Du”, “Deg” eller “Dine”) som bruker av denne mobilappen, nettappen eller programvareappen (“Appen”) og Daikin Europe N.V. og dets datterselskaper ("Selskap", “Våre”) om tilgangen til og bruken av appen.

Gjennom å få tilgang til og bruke appen godtar du disse vilkårene for bruk, og på forespørsel kan du få se elektronisk bevis på at du samtykker i og godtar vilkårene for bruk. Merk at for visse deler av denne appen kan det være bestemte vilkår for bruk som gjelder avhengig av land. Gjennom å få tilgang til og/eller bruke disse delene godtar du disse bestemte vilkårene for bruk, som vil utgjøre en nødvendig del av disse vilkårene for bruk.

Selskapet forbeholder seg retten til når som helst å oppdatere vilkårene for bruk og til å forbedre, endre eller tilby nye produkter, tjenester og (tilhørende) informasjon som finnes i appen og/eller selve appen (i sin helhet eller delvis), og/eller for å overholde juridiske og forskriftsmessige bestemmelser uten varsel på forhånd. Selskapet forbeholder seg retten til å avbryte eller stanse driften av appen uten varsel på forhånd.  

Hvis du er under 18 år, kan du bare godta disse vilkårene og bruk og bruke appen i samråd med en forelder eller foresatt.

Hvis vi får behov for å kontakte deg, vil vi ringe til deg eller skrive til e-postadressen eller postadressen du har oppgitt (i bestillingen).

Indeks

1. Bruk av appen    2. Lisens for sluttbrukere   3. Opphavsrettigheter.   4. Garantifraskrivelse   5. Begrenset erstatningsansvar   6. Lenker  7. Personvern 8. Om informasjonskapsler   9. Valg av domstol   10. Atskillelse   11. Kontaktinformasjon

1. Bruk av appen

Tilgang til appen

Det kan hende du må registrere deg ved å opprette en konto før du får tilgang til appen. Tilgang til appen gis kanskje også bare via en innbydelse fra selskapet. Hvis du driver en virksomhet og derfor har en ikke-privat konto, kan tilgangen til appen være knyttet til stillingen din som ansatt i eller representant for et selskap som selger produktene våre. Du skal oppgi fullstendige og korrekte (kontakt)opplysninger til selskapet og du skal sørge for å holde informasjonen oppdatert slik at selskapet til enhver tid har korrekt informasjon knyttet til kontoen din. Daikin har rett til å blokkere tilgangen din ved informasjon om endret stilling fra arbeidsgiveren eller din overordnede.

Selskapet kan etter eget skjønn og når som helst blokkere eller trekke tilbake tilgangsrettighetene dine uten varsel på forhånd. Hvis du er privat bruker, forbeholder Daikin seg retten til når som helst å trekke tilbake tilgangsrettighetene dine hvis det er gode grunner til det, inkludert hvis atferden din utgjør en berettiget grunn til å gjøre det, f.eks. ved brudd på gjeldende lovgivning eller gjeldende kontraktmessige bestemmelser, inkludert disse vilkårene for bruk, og/eller policyer, som er tilgjengelige på nettstedet vårt. 

Du er ansvarlig for alle aktiviteter som skjer i forbindelse med kontoen din, og du bør derfor iverksette nødvendige tiltak for å avverge uheldige forhold eller misbruk. Hvis du mistenker at kontoen din kan ha blitt misbrukt, skal du straks varsle selskapet og avslutte kontoen.

Når du har avsluttet kontoen, skal du straks slutte å bruke appen.

Selskapets innhold

Alt av informasjon, materiell, data og elektroniske filer uansett type som finnes i og legges ut i denne appen eller informasjon knyttet til appen som sendes av selskapet til deg via elektronisk kommunikasjon (“Selskapets innhold”), gis av selskapet kun ment som informasjon.

 

Brukerens innhold

Hvis det er aktuelt kan du laste opp, lagre og sende informasjon / elektroniske filer i appen (“Brukerens innhold”).

Selskapet forbeholder seg retten til å redigere eller fjerne brukerinnhold som er lastet opp i appen, enten lagret på servere eller som er lagt eller publisert i appen.

I den grad dette tillates av gjeldende lovgivning skal selskapet ikke være ansvarlig for tap av eller skade på brukerens innhold (i sin helhet eller delvis).

 

Akseptabel bruk

Du skal avstå fra handlinger som kan anses som upassende eller ulovlige når du bruker appen. Du skal ikke laste opp informasjon til appen som er lovstridig eller ulovlig, som krenker tredjeparts juridiske rettigheter og/eller som kan føre til søksmål mot deg, mot selskapet eller mot tredjepart (i hvert tilfelle i henhold til gjeldende lovgivning).

 

2. Lisens for sluttbrukere

Noen apper tillater at du laster ned kundens programvare (“Programvare”), som kan bli oppdatert av selskapet automatisk. Du får en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, gjenkallelig lisens til å bruke programvaren, som er begrenset til appens omfang.

Du skal ikke: (a) endre appen, programvaren og/eller selskapets innhold eller bruke det til kommersielt formål; (b) tilordne, overføre eller underlisensiere rettigheter gitt til deg gjennom disse vilkårene for bruk; (c) legge ut appen til salg eller leie; (d) dekompilere, dekode, foreta omvendt utvikling eller demontere programvare som følger med i appen; (e) fjerne merknader om opphavsrett, varemerke eller annen rettighetsbeskyttelse fra appen; (f) foreta handlinger som er i konflikt med selskapets opphavsrettigheter; eller (g) kopiere, vise, overføre, lisensiere, reprodusere, publisere, laste ned, laste opp, legge ut, sende, distribuere eller selge, i sin helhet eller delvis, appen eller bruke appen til å skape et uoriginalt produkt.

Unntatt slik det er direkte beskrevet i disse vilkårene for bruk, er det ikke gitt noen andre direkte eller indirekte rettigheter til deg.

 

3. Opphavsrettigheter

Bruk av appen kan ikke forstås som å gi deg lisens eller rettighet til å bruke selskapets innhold i denne appen, til å bruke varemerkene, logoene og produktnavnene som vises i appen som tilhører selskapet eller andre rettighetsinnehavere (samlet kalt “Varemerker”). Bruk av varemerker uten skriftlig tillatelse fra eieren er forbudt.

Appen og/eller selskapets innhold, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, fotografier, bilder, programvare, musikk, lydvideoklipp og annet opphavsrettslig beskyttet materiale tilhører selskapet. Duplisering, offentlig overføring, distribuering, modifisering eller sletting uten tillatelse fra selskapet er forbudt i henhold til loven om opphavsrett, unntatt for spesifikk bruk som er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning om opphavsrett.

 

4. Garantifraskrivelse

DU FORSTÅR OG GODTAR AT APPEN LEVERES “SOM DEN ER” OG “SOM TILGJENGELIG”, UTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI ELLER BETINGELSE AV NOE SLAG. SELSKAPET INNESTÅR IKKE FOR OG FRASIER SEG ALLE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. SELSKAPET GARANTERER HELLER IKKE AT APPEN ER UTEN SKADELIG PROGRAMVARE ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. I TILLEGG INNESTÅR SELSKAPET VERKEN FOR ELLER SIKRER, STØTTER, GARANTERER ELLER TAR ANSVAR FOR TREDJEPARTS APPER (ELLER INNHOLDET I DISSE), FOR BRUKERENS INNHOLD ELLER ENHETER, FOR SELSKAPETS INNHOLD OG SELSKAPET ER IKKE ANSVARLIG ELLER ERSTATNINGSPLIKTIG FOR OVERFØRINGER MELLOM DEG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER.

INGEN RÅD ELLER INFORMASJON SOM ER GITT AV ELLER VIA APPEN SKAL UTGJØRE GARANTIER PÅ VEGNE AV SELSKAPET.

 

DENNE DELEN GJELDER I ALL DEN GRAD DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOVGIVNING.

 

5. Begrenset erstatningsansvar

DU GODTAR AT DIN ENESTE OG UTELUKKENDE LØSNING PÅ PROBLEMER ELLER UTILFREDSHET MED APPEN ER Å SLUTTE Å BRUKE APPEN OG, HVIS DET ER AKTUELT, AVINSTALLERE PROGRAMVAREN. DU GODTAR AT SELSKAPET IKKE HAR NOEN FORPLIKTELSE ELLER ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED TREDJEPARTS APPER ELLER INNHOLDET I SLIKE SOM ER GJORT TILGJENGELIG, OG MENS FORBINDELSEN DIN TIL SLIKE TREDJEPARTS APPER KAN REGULERES MED EGNE AVTALER MED SLIKE TREDJEPARTER, ER DIN ENESTE OG UTELUKKENDE LØSNING, NÅR DET GJELDER SELSKAPET, PÅ PROBLEMER ELLER UTILFREDSHET MED TREDJEPARTS APPER ELLER INNHOLDET I DISSE, Å AVINSTALLERE OG/ELLER SLUTTE Å BRUKE SLIKE TREDJEPARTS APPER.

 

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL SELSKAPET, DETS STYREMEDLEMMER, AKSJONÆRER, MEDARBEIDERE, REPRESENTANTER, LEDERE, FILIALER, DATTERSELSKAPER, ETTERFØLGERE, STEDFORTREDERE, LEVERANDØRER ELLER RETTIGHETSHAVERE VÆRE ANSVARLIGE FOR:

(1) INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER TYPISKE SKADER ELLER STRAFFEERSTATNING; (2): (A) TAP AV BRUK; (B) TAP AV BRUKERENS INNHOLD; (C) TAP AV VIRKSOMHET; (D) TAP AV FORTJENESTE; ELLER (E) SKADE PÅ ENHETER, (F) SKADER I ALLE TILFELLER SOM SKYLDES BRUK AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE APPEN, ENHETER, TREDJEPARTS APPER, INNHOLD I TREDJEPARTS APPER, SELSKAPETS INNHOLD ELLER BRUKERENS INNHOLD; (3) MANGLENDE YTELSE ELLER MANGELFULL YTELSE ELLER FORSINKELSE I FORPLIKTELSENE SOM FREMGÅR I AVTALENE SOM SKYLDES FORCE MAJEURE ELLER ANDRE ÅRSAKER SOM DET IKKE ER RIMELIG Å KUNNE FORUTSE ELLER SOM ER UTENFOR SELSKAPETS RIMELIGE KONTROLL.

Ingenting i avtalene begrenser selskapets erstatningsansvar for svindel, ulovlig fremstilling, dødsfall eller personskade som skyldes uaktsomhet, og, hvis påkrevd av gjeldende lovgivning, grov uaktsomhet.

Hvis du er privat bruker, påvirker heller ikke denne 5. forskriften de ufravikelige forskriftene som er gitt i landet der du er bosatt, når disse forbyr i sin helhet eller delvis begrenset erstatningsansvar som angitt ovenfor. Hvis disse forskriftene er gjeldende, skal et begrenset erstatningsansvar som angitt ovenfor ha ingen effekt og ytterligere rettigheter skal tilhøre deg som privat bruker.

 

6. Lenker

Til tredjeparts nettsted

Appen kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, og der har selskapet ingen kontroll. Selskapet innestår ikke på noen som helst måte for tredjeparts nettsted som du kan ha tilgang til via denne appen. Inkluderingen av slike lenker betyr ikke at selskapet støtter eller tar ansvar for innholdet eller bruk av slike tredjeparts nettsteder.

Når du besøker tredjeparts nettsteder fra denne appen, gjør du dette på egen risiko og i henhold til vilkårene og personvernpolicyen til tredjepartens nettsted. Selskapet er ikke ansvarlig for korrektheten, aktualiteten, påliteligheten, tilstrekkeligheten, rekkefølgen eller komplettheten til informasjon, data, holdninger, råd eller uttalelser som gis på disse nettstedene eller for kvaliteten på produkter eller tjenester som finnes på slike nettsteder. 

 

Til selskapets nettsted

Du kan lenke til selskapets nettsted forutsatt at det er tydelig oppgitt at besøkende vil bli videresendt til selskapets nettsted når de følger lenken. Lenken skal ikke lede til noe annet og skal ikke gi inntrykk av at selskapets nettsted eller deler av det tilhører et annet nettsted. Gruppering, direktekobling eller innebygde lenker til selskapets nettsted er ikke tillatt uten at det på forhånd innhentes skriftlig tillatelse fra selskapet.

Du kan søke om tillatelse med dette skjemaet.

Unntatt der det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra selskapet, kan du ikke ha lenker til selskapets nettsted på ditt eget nettsted.

 

7. Personvern

Selskapet har som mål å behandle personopplysningene dine på en lovlig, hensiktsmessig og åpen måte.

Ta deg tid til å lese gjennom personvernpolicyen vår. Gjennom å bruke appen godtar du at selskapet kan behandle personopplysningene dine i henhold til personvernpolicyen vår.

8. Om informasjonskapsler

Appen bruker informasjonskapsler og tilsvarende verktøy til å forbedre ytelsen og brukeropplevelsen, og du samtykker i at de kan brukes ved å fortsette å bruke denne appen uten å endre innstillingene. Du kan lese mer om informasjonskapslene eller hvordan du endrer innstillingene i policyen vår for informasjonskapsler.

9. Valg av domstol

Hvis du har en bedriftskonto, skal forskriftene i disse vilkårene for bruk skal også gjelde og være bindende for dine juridiske etterfølgere, administratorer, prosessfullmektige og dine godkjente stedfortredere.

Gyldigheten og tolkningen av disse vilkårene for bruk skal bestemmes av lovverket i Belgia, og alle krav som reises basert på disse vilkårene for bruk, skal utelukkende føres for Brussels domstoler, uten skade for annen beskyttelse gitt av ufravikelige forskrifter i landet der du er bosatt med hensyn til verneting og gjeldende lovgivning.

10. Atskillelse

Ugyldigheten til avsnitt, underavsnitt eller deler av vilkårene for bruk skal ikke påvirke gyldigheten til andre avsnitt, underavsnitt eller deler heri og slike ugyldige avsnitt, underavsnitt eller deler heri skal utformes på nytt for å få den tiltenkte kraften og intensjonen til slike bestemmelser mellom partene.

11. Kontaktinformasjon

Spørsmål, kommentarer eller tilbakemelding kan rettes til: Daikin Norway, Østensjøveien 39/41, 0667 Oslo med organisasjonsnummer: N 837530792 MVA

Daikin Airconditioning Norway AS
+47 23 24 56 50
standbyme@daikin.no